Kort om att studera utomlands

Du kan söka studiemedel när du ska studera utomlands. Studie­medel består av bidrag och lån. Du kan också låna pengar till extra kostnader för exempel­vis terminsavgifter, resor och försäk­ring­ar.

Studiemedelsbeloppet samma som för studier i Sverige

Tidigare grundade sig lånebeloppen för utlandsstudier på de levnadsomkostnader som en svensk studerande har i olika länder. 2015 ändrades reglerna för studiemedelsbeloppet för att likställa studier i utlandet med studier i Sverige. Med 2015 års nivå blir det 707 kronor i bidrag och 1 780 kronor i lån per vecka för heltidsstudier- totalt 9 948 kronor vid en vanlig utbetalning för en fyraveckorsperiod. För att det inte ska bli svårare att studera i ett land med högre levnadsomkostnader, införs samtidigt ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier.

Rätt till tilläggslån inom EU/EES och i Schweiz

De som ska studera inom EU/EES eller i Schweiz kommer enligt de nya reglerna att ha samma rätt till tilläggslån som studerande i Sverige. Det är ett lån som den studerande kan söka från och med det år du fyller 25 år och om han eller hon haft inkomster över en viss gräns. Idag går det inte att få tilläggslån vid utlandsstudier.

Utbetalning av studiemedel

Merkostnadslån för undervisningsavgift kommer vi att betala ut tre veckor innan terminsstart om den studerande kan visa att avgiften måste betalas då. Merkostnadslån för resor kommer vi också att betala ut då.

Annars blir utgångspunkten att studiemedlen ska betalas ut månadsvis, som i Sverige.

Ett merkostnadslån för utlandsstudier infördes 2015

I vissa fall kan det vara dyrare att studera utomlands. Därför infördes ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier. Den som studerar utomlands kommer att kunna komplettera sina vanliga studiemedel med detta extra lån. Merkostnadslånet är under år 2015 på 556 kronor per vecka vid heltidsstudier. Det blir 2.224 kronor för en fyraveckorsperiod. Tillsammans med ordinarie bidrag och lån kommer den studerande att kunna få 12.172 kronor för en fyraveckorsperiod. Lånet justeras till studieomfattningen. Det innebär att den studerande får låna ett mindre belopp vid deltidsstudier.

Möjligt att låna mer till undervisningsavgift

Idag kan studerande som mest låna 1.350 kronor per vecka för undervisningsavgifter. Det innebär att den som läser under 20 veckor, som mest kan låna 27.000 kronor
(1.350 x 20) för undervisningsavgift.

I och med de nya reglerna blir merkostnadslånet för undervisningsavgift mer flexibelt. Den studerande har då ett maxbelopp som han eller hon själv kan fördela under din studietid. Maxbeloppet beräknas utifrån antalet veckor som den studerande har rätt till studiemedel och utifrån prisbasbeloppet. Det är ett belopp för studier på gymnasial nivå och ett för studier på eftergymnasial nivå.

Det går inte att låna mer än vad den faktiska avgiften är varje år och om den studerande tagit lån för undervisningsavgift tidigare, räknas det av från maxbeloppet. Från och med året då den studerande fyller 47, minskar maxbeloppet.

Kortare utbildning

Om den studerande ska gå en utbildning som är kortare än 13 veckor på heltid eller motsvarande, kan han eller hon inte fördela ditt merkostnadslån för undervisningsavgift själv. Då kan den studerande som mest låna 1.424 kronor per vecka vid heltidsstudier. Beloppet justeras utifrån studieomfattningen, vilket innebär att den som studerar på deltid får ett lägre belopp. 13 veckor på heltid motsvarar 18 veckor på deltid, 75 procent och 26 veckor på deltid, 50 procent.

Maxbelopp för lån till undervisningsavgift

Maxbelopp, kronor (SEK)

Eftergymnasial nivå, 240 veckor

341 760

Gymnasial nivå, 80 veckor*

113 920*

Viktigt att planera

När maxbeloppet är uppnått går det inte att låna något mer för undervisningsavgift. Därför är det viktigt att den studerande planerar sina uttag av lånet, så att det räcker för alla år han eller hon tänkt studera. Det är också viktigt att tänka på att lånet ska betalas tillbaka.

* Om den studerande saknar treårig gymnasieutbildning och har rätt till 120 veckor med studiemedel på gymnasienivå, är maxbeloppet 170.880 kronor.

Den studerande kan se sitt maxbelopp, hur mycket som är använt och hur mycket som finns kvar i Mina sidor på csn.se