Danish
1. What made you want to study in abroad/in Spain/ your program?

 Grunden til, at jeg valgte, at søge ind i Spanien og nu at studere i Spanien var hovedsageligt, fordi jeg ikke kom ind på tandlægestudiet i Danmark. Det virkede fjollet for mig at gå og vente på at komme ind på den uddannelse jeg drømte om, hvis jeg havde muligheden for at læse den samme uddannelse i et andet land, med det samme. Samtidig tænkte jeg, at det kunne være fedt at opleve noget andet og måske endda lære et nyt sprog. Jeg har før boet i udlandet og var derfor meget åben for denne mulighed; måske fordi jeg vidste, at det ikke er så farligt.

 

2. How would you describe applying through SFABF? 

 Jeg synes det var nemt og overskueligt. Det virkede næsten for nemt, men det er jo bare et plus. Papirarbejdet kommer så senere hen når man starter på universitetet, det skal man lige være klar over. Men det er ikke så slemt og man bliver vejledt igennem det. Derudover var det rigtig rart, at man havde direkte kontakt med en vejleder og altid kunne/kan få fat i en, hvis man havde/har spørgsmål eller problemer.

 

3. What have so far been your experiences of studying in another country? What is different/funny/interesting/problematic/amazing? 

Nu har jeg kun læst på universitetet i omkring to måneder, men indtil videre er jeg rigtig glad for det. Det er dog ikke alt sammen lutter lagkage; der er også negative sider ved at vælge at studere i udlandet, i hvert fald ud fra mine erfaringer. Dette er bare godt at være opmærksom på, så man ikke bliver overrasket. Et eksempel er, at ikke alle mine lærere taler perfekt engelsk, hvilket en gang imellem kan gøre det lidt svært at følge med i timen, især når det bliver kombineret med en masse nye fagtermer. Derudover er der det ”unødvendige” papirarbejde, som jeg allerede har nævnt og hvad jeg også synes er værd at nævne er, at man skal være klar på at tilpasse sig. Det er i virkeligheden meget sundt; men i starten kan man godt blive lidt frustreret over, at ting bare går langsommere i Spanien. Ligeledes på universitetet er alting bare lidt anderledes. Heldigvis fylder den positive side meget mere!

Det er spændende at møde nye mennesker, der kommer fra andre lande end en selv. Generelt synes jeg det er en rigtig god oplevelse både at bo og at studere i udlandet; det vil jeg helt klart anbefale alle at prøve. Det kan selvfølgelig være overvældende med så mange nye ting og jeg tror man skal være klar på, at det bliver hårdt i starten, især, hvis man har valgt et krævende studie. Så længe man er forberedt på at kæmpe lidt mere for det det første stykke tid, tror jeg det vil være svært ikke at få en vildt god oplevelse ud af det. Det vil både styrke dit CV, men helt klart også gøre dig klogere på livet. Jeg har kun mødt søde mennesker, medstuderende der brænder for det samme som en selv og søde lærere. Nyd oplevelsen, studiet og det (for det meste) gode vejr!

English

1. What did you want to study abroad / in Spain / your program?

The reason I chose to apply to study in Spain was mainly that I was not admitted to the dental study in Denmark. It seemed silly for me to wait to get into the education I dreamed of if I had the opportunity to read the same education in another country right away. At the same time, I thought it might be nice to experience something new and an opportunity to maybe even learn a new language. I have previously lived abroad and was therefore very open to this opportunity; maybe because I knew it’s not so dangerous.

2. How would you describe applying through SFABF?
I think it was easy and manageable. It seemed almost too easy, but that’s just a plus. The paperwork comes later on when you start university, you should be aware of it. But it’s not that bad and you get guided through it.
In addition, it was really nice that you had direct contact with a supervisor and could always get one if you had questions or problems.

3. What have you been to studying in another country? What is different / funny / interesting / problematic / amazing?
I have only studied at the university for about two months, but so far I’m really happy with it. However, it is not all a laughing matter; There are also negative aspects of choosing to study abroad, at least based on my experience. This is just good to be aware of so that you won’t be surprised. One example is that not all my teachers speak perfect English, which sometimes makes it a little difficult to keep track, especially when combined with a lot of new vocabulary terms. In addition, there is “unnecessary” paperwork that I have already mentioned and what I also think is worth mentioning is that you have to be ready to adapt. It is in fact very healthy, but at first, you may be a bit frustrated by the fact that things are slower in Spain. Likewise, at university, everything is just a little different.
Fortunately, the positive sides outweigh the negative by a lot!

It’s exciting to meet new people coming from other countries than yourself. In general, I think it’s a great experience both living and studying abroad; I would definitely recommend everyone to try. It can, of course, be overwhelming with so many new things and I think you should be aware that it will be hard at the start, especially if you have chosen a demanding study. As long as you are prepared to struggle a bit more for the first time, I think it will be difficult not to get a good experience out of it. It will both strengthen your resume, but clearly also make you wiser about life. I have only met considerate people, fellow students with a passion that burns the same as mine and sweet teachers. Enjoy the experience, the study and the (mostly) good weather!